Home >> Informació institucional >> Finançament i pressupost
Finançament i pressupost


Finançament

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2015

LIQUIDACIÓ INGRESSOS

EXERCICI 2015

 

REALITZAT 2014

REALITZAT 2015

VARIACIÓ %

       

INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

-40,349

2,783

107%
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,144,494

2,314,108

8%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis prestats

1,696,269

1,812,285

7%
    b.  Venda de publicacions

474

362

-24%
    c.  Ingressos per arrendaments

6,659

6,723

1%
    d.  Altres ingressos

193,686

147,535

-24%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

36,417

35,326

-3%
    h.  Patrocinis a l'explotació

41,000

38,000

-7%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

169,988

273,877

61%
       

INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

43,032

27,370

-36%
  

INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,147,176

2,344,262

9%

 

 

 

 

APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

0

0%

 

 

 

 

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,147,176

2,344,262

9%

 

LIQUIDACIÓ DESPESES

EXERCICI 2015

 
REALITZAT 2014
REALITZAT 2015
VARIACIÓ %

 

 DESPESES DE L'ACTIVITAT

843,072
963,171
14%

 

 DESPESES DE PERSONAL

1,079,021
1,054,251
-2%

 

 ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

275,268
274,250
0%

1.  Serveis exteriors

249,781
250,945
0%

2.  Tributs

15,363
19,517
27%

3. Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials

10,124
3,788
-63%

 

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

237,325
202,669
-15%

 

 VARIACIONS DE LES PROVISIONS

 

 DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

-91,507
122,375
234%

 

 TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,343,178
2,616,716
12%

 

 RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

-196,002
-272,453
39%

 

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2016


INGRESSOS
REALITZAT 2015
PRESSUPOST 2016
VARIACIÓ %
       

 INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

2,783

982

-65%
       

 INGRESSOS DE L'ACTIVITAT

2,314,108

2,308,736

0%
 1. Prestacions de serveis i altres ingressos      
    a.  Serveis Prestats

1,812,285

1,822,775

1%
    b.  Venda de Publicacions

362

400

10%
    c.  Ingressos per arrendaments

6,723

4,000

-41%
    d.  Altres ingressos

147,535

153,242

4%
    g.  Altres ingressos de gestió corrent 

35,326

28,486

-19%
    h.  Patrocinis a l'explotació

38,000

41,000

8%
 2. Subvencions, donacions i llegats a l'activitat

273,877

258,833

-5%
 

 

   

 INGRESSOS EXTRAORDINARIS I FINANCERS

27,370

18,875

-31%
        

 TOTAL INGRESSOS 

2,344,262

2,328,593

-1%
       

 APLICACIÓ ROMANENTS EXERCICIS ANT.

0

83,147

       

 TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

2,344,262

2,411,740

3%


DESPESES
REALITZAT 2015
PRESSUPOST 2016
VARIACIÓ %
       

DESPESES DE L'ACTIVITAT

963,171

921,599

-4%
       

DESPESES DE PERSONAL

1,054,251

1,061,190

1%
       

ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

274,250

275,756

1%
    1.  Serveis exteriors

250,945

250,294

0%
    2.  Tributs

19,517

21,462

10%
    3.  Pèrdues,deter.,var. Provisió oper.comercials

3,788

4,000

6%
       

DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

202,669

168,474

-17%
       

VARIACIONS DE LES PROVISIONS

0

0

0%
       

DESPESES EXTRAORDINARIES I FINANCERES

122,375

-15,279

-112%

 

 

 

 

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

2,616,716

2,411,740

-8%

 

 

 

 

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICI

-272,453

0

-100%

Document Acrobat Informe Auditoria 2015


Més informació

Informació institucional
A/e: general@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255