Pla d'autoprotecció civil (PAU)


Nou termini per a l'elaboració de
Plans d'Autoprotecció

La Generalitat de Catalunya ha ampliat el termini per a l’elaboració dels plans d’autoprotecció, als quals es troben obligats a adoptar totes les activitats i centres establerts per l’annex I del Decret 82/2010.

S’estableix com a nou termini fins al 31 de desembre de 2014, segons el Decret 127/2013. L’ampliació del termini és conseqüència de l’escenari econòmic i d'altres dificultats tècniques del desplegament normatiu.

Tant si sou una organització privada com pública, petita o gran, us heu de preguntar:

 • M’aplica el contingut del Decret i els seus requisits?
 • Com ho puc saber?
 • Qui, quan i com es pot elaborar un Pla d’Autoprotecció (PAU)?
 • Pot ser que m’afecti parcialment? O només temporalment?
 • En cas que m’apliqui, he de preparar o disposar d’algun element o documentació acreditativa que es requereixi?

Des de la Cambra de Sabadell us oferim el servei d’adequació a la normativa per a l’elaboració del vostre Pla d’Autoprotecció Civil (PAUs), de la mà d'experts en la matèria de primer nivell. Demaneu-nos informació sense compromís:Què ofereix la Cambra?


Per donar resposta  a aquells centres amb activitats afectades pel Decret 82/2010 que els obliga a elaborar un pla d’autoprotecció, la Cambra ha posat en marxa el servei d’elaboració de Plans d’Autoprotecció Civil (PAU).

 

Presentació del servei


Descripció

El Decret d’autoprotecció respon al mandat de la Llei 4/1997 de 20 de maig de protecció civil de Catalunya i és aplicable a: “les persones, les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o calamitat pública,..., i centres i instal·lacions públiques i privats que poden resultar afectats de manera especialment greu....., són obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a afrontar situacions de risc i d’emergència” (art.7.1)

El Decret estableix que el Govern ha d’establir el Catàleg d’activitats i de tipus de Centres als que els són d’aplicació els preceptes de la Llei (art. 7.2) i, determinar l’estructura del contingut dels Plans d’autoprotecció (art.20).

El Decret 82/2010 defineix igualment: Requeriment de TÈCNIC COMPETENT ACREDITAT per l’elaboració dels PAU, requeriment de registre dels PAU, implantació dels PAU, Manteniment i actualització dels PAU i mecanismes de control dels PAU.

 

Destinataris del servei

Activitats i Centres d’interès per a la Protecció civil local.

L’àmbit d’aplicació és per a tota Catalunya.

Segons el risc de generar emergències de protecció civil, hi ha tres nivells d’aplicació (ANNEX A, B i C)

 

  ANNEX A: catàleg d'activitats d'interés per a la Protecció civil de Catalunya
  ANNEX B: criteris per declarar com a activitats d'interés per a la protecció civil de Catalunya, activitats no incloses explícitament a l'Annex A
  ANNEX C: catàleg d'activitats d'interès per a la Protecció civil local

 

Metodologia

La Cambra lliurarà un formulari a l’empresa interessada el qual haurà d’emplenar per poder saber si l’activitat que desenvolupa està afectada o no pel decret. En el cas de que estigui afectada, es passarà un pressupost a mida per l’elaboració del Pla d’autoprotecció civil.

La Cambra ofereix en aquest àmbit:

 • Registre telemàtic de les activitats afectades.
 • Elaboració del PLA D’AUTOPROTECCIÓ de qualsevol de les activitats.
 • Oficialitat del PAU amb la signatura de Tècnic competent acreditat (Obligatòria i imprescindible).
 • Presentació i defensa del PAU enfront de l’administració competent, per a la seva homologació.
 • Planificació, implantació i informe validat per Tècnic competent acreditat dels SIMULACRES anuals.
 • Servei de manteniment, actualització i revisió dels PAU.

Requisits: (obligacions comuns per als titulars d'activitats afectades)

 • Garantir les condicions d’autoprotecció del centre.
 • Comunicar a l’administració pública competent (DGPC o Ajuntament, segons s’escaigui) que la instal·lació es troba afectada pel decret.
 • Elaborar el PAU de l’activitat (per part de personal tècnic competent acreditat i amb els continguts de l’annex II del decret).
 • Presentar el PAU a l’administració competent en Protecció civil, per a la valoració d’idoneïtat.
 • Incorporar al PAU les modificacions que l’administració competent en matèria de PC hagi considerat adients.
 • Remetre a l’administració competent les dades que es detallen a l’annex IV del decret i que són imprescindibles per a la gestió de possibles emergències.
 • Fer totes les actuacions necessàries per a la correcta implantació del PAU: bàsicament, formar als treballadors, informar als usuaris i fer com a mínim, un simulacre anual d’acord amb els criteris de comunicació i elaboració d’informe final prescrits.Presentar el PAU a l’administració competent en Protecció civil, per a la valoració d’idoneïtat.

Termini

 TIPUS ACTIVITAT  ENTRA EN VIGOR EXCEPCIONS

 ANNEX A

 6 mesos des de publicació en el DOGC (entrada en vigor 7/01/2011)

 

( *) Les persones titulars d’activitats afectades pel Decret 82/2010 que tinguin més de 10 centres, instal·lacions o establiments ubicats a Catalunya, poden adreçar a la DGPC una sol·licitud motivada de modificació de terminis de compliment. La DGPC resoldrà sobre el calendari alternatiu proposat.

 

 ANNEX B

En el termini establert per la resolució que dicti la DG competent en Protecció civil

 ANNEX C

 En el termini d’un any des de publicació en el DOGC (entrada en vigor 07/07/2011)

 

 (*) idem Hi ha excepcions que requereixen entrar en vigor en el termini de sis mesos de la seva publicació al DOGC: (es el cas de les activitats del llistat de la pàgina 2/2)

 

 

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

Avantatges que oferim

 • Compliment legal.
 • Tècnics acreditats per la DGPC de Catalunya.
 • Seguretat i protecció d’acord amb requeriments normatius.

 

Més informació

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


ImatgeSol·licitud Informació